Od września 2018 roku została obniżona granica wieku pracownika młodocianego. Pracę będą mogły podjąć osoby, które ukończyły 15 rok życia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 190 paragraf 1 Kodeksu pracy: Młodocianym w rozumieniu Kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych którzy: 

  • ukończyli conajmniej gimnazjum,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

PODSTAWA PRAWNA 

  • ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 56, poz.458)
  • art. 190, art 191 paragraf 5 puknt 3i4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:Dz.U z 2018 r. poz 917 ze zm)